Yhdistyksen säännöt
Club's rules

Kissa makaa lattialla

Venäjänsiniset kissat ry:n säännöt. 
The English version is below the Finnish version.

Linkki kasvattajasitoutumukseen

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Venäjänsiniset kissat ry. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen
nimi on Russian Blue Cat Club. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on
1. ylläpitää ja edistää venäjänsinisten harrastustoimintaa, rodun tuntemusta ja kasvatusta
2. edistää yhteistyötä venäjänsinisen kissan kasvattajien, rodusta kiinnostuneiden ja
yhdistyksen tarkoitusta tukevien yhteisöjen kanssa Suomessa ja kansainvälisesti
3. ohjata ja neuvoa rodunjalostustoimintaa ja edistää venäjänsinisten kissojen terveyttä
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen rotuun liittyviä koulutus- ja
neuvontatilaisuuksia ja esittelynäyttelyitä, julkaisee sähköistä jäsentiedotetta ja ylläpitää
pentuvälityslistaa ja jäsenistön yhteisiä sähköisiä kanavia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan hankkia ja omistaa
kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä
toimeenpanna keräyksiä ja arpajaisia.
Yhdistys noudattaa Suomen Kissaliitto ry:n ja Féderation Internationale Félinén (FIFe)
sääntöjä ja rotumäärityksiä.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus jäsenhakemusten perusteella.
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen suosittelema täysi-ikäinen
Suomen kansalainen, joka on World Cat Congressin jäsenjärjestön rekisteröimä kasvattaja,
ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen
kasvattajasitoumusta.
Ulkomaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen suosittelema täysi-ikäinen
ulkomaan kansalainen, joka on World Cat Congressin jäsenjärjestön rekisteröimä kasvattaja,
ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja sitoutuu noudattamaan yhdistyksen
kasvattajasitoumusta. Ulkomaisia jäseniä voidaan hyväksyä yli kolmasosa yhdistyksen koko
jäsenmäärästä.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä suomalainen tai ulkomainen yksityishenkilö, joka
haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja jonka hallitus hyväksyy. Kannatusjäsenellä on
yhdistyksen kokouksissa puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänioikeutta.

4§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä, ulkomaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.
Jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille. Varsinaisilta jäseniltä ja ulkomaisilta
jäseniltä perittävän liittymismaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle
päättää syyskokous.

5§ Jäsenen erottaminen
Jäsen, joka käyttäytymisellään vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai toimii vastoin
yhdistyksen sääntöjä tai kasvattajasitoumusta voidaan hallituksen päätöksellä erottaa mikäli
kaksi kolmasosaa (2/3) täysilukuisesta hallituksen määrästä sitä vaatii. Erottamispäätös
tehdään vasta sen jälkeen, kun asianosaiselle henkilölle on annettu kirjallinen varoitus ja
vain siinä tapauksessa, että varoituksesta ei ole apua. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan
asianomaiselle kirjallisesti. Erotettu jäsen voi 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon
saatuaan hallitukselle osoitetussa kirjeessä valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle.
Jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun suorittamatta tammikuun loppuun
mennessä, erottaa hallitus yhdistyksestä. Hän voi kuitenkin päästä jäseneksi jälleen
suorittamalla kaikki laiminlyömänsä maksut ja kun hallitus on hyväksynyt jäsenyyden
kokouksessaan.

6§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jonka syyskokous
valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan sekä 4-6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä, jotka
valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, varasihteerin sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan webmasterin, jäsenrekisterin hoitajan, rahastonhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Jaostot ja piirit
Yhdistyksen alaisena voi toimia jaostoja ja piirejä, joiden toimintaohjeet yhdistyksen hallitus
vahvistaa.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä
sihteerin tai varasihteerin kanssa.

9§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

10§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään
helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja ulkomaisella jäsenellä yksi
ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen
kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen
kokousta jäsenille sähköpostitse.

12§ Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen
suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 15.1. mennessä, mikäli haluaa asiansa
kevätkokouksen käsiteltäväksi tai 14.9. mennessä, mikä haluaa asiansa syyskokouksen
käsiteltäväksi.

13§ Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous kutsuttava koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Kokouksessa käsitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa mainitaan, ja se kutsutaan koolle
kuten 11§:ssä mainitaan.

14§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Rules of Venäjänsiniset Kissat ry - Russian Blue Cat Club:

 

1§ Name and domicile
The name of the association is ‘Venäjänsiniset kissat ry’. The unofficial English name is ‘Russian Blue Cat Club’. The domicile of the association is Helsinki, Finland.

 2§ Purpose and type of activity
The purpose of the association is to:

1.  Maintain and foster the Russian Blue cat breed among pet owners and breeders. 

2.  Establish and sustain collaboration between Russian Blue breeders, individuals interested in the breed, and any organizations or communities that agree with this association’s values and objectives, both in Finland and abroad.

3.  Advise and guide the breeding Russian blue cats and advance the breed’s overall health.

To fulfill the above aspirations, the association will organize breed-specific educational and consulting events and special shows. The association will also publish an online newsletters, keep a record of available kittens of true members, and admin social media sites and online communication between members.

To support its activities the association can – after receiving all appropriate permits - attain and possess fixed and movable assets, receive contributions, grants, and testaments. The association can also organize fundraisers and raffles.

The association follows the rules and breed standards of The Finnish Cat Association and Féderation Internationale Félinén (FIFe).

3§ Members
All new members are accepted by the current board of the association based on the members’ applications.

To be accepted as a true member the applicant must be a Finnish citizen of legal age, endorsed by one or more of the current true members of the association, have a breeder name registered in one of the member organizations of the World Cat Congress, and accept the rules of the association as well as agree to follow the association’s breeder covenant.

To be accepted as an overseas true member the applicant must be a non-Finnish citizen of legal age, endorsed by one or more of the current true members of the association, have a breeder name registered in one of the member organizations of the World Cat Congress, and accept the rules of the association as well as agree to follow the association’s breeder covenant. Overseas true members can constitute over a third of the total number of members entitled to vote.

Any applicant of any nationality that supports the goals of the association can be accepted as a supporting member. Supporting members have the right of discussion in the association’s meetings but are not entitled to vote like true members.

4§ Membership fees
All true members, and all supporting members are charged an annual membership fee. The concrete amount will be decided by the association’s annual Autumn assembly of members. These amounts can vary between the different types of memberships. The Autumn assembly will separately decide the membership fees for true members, overseas true members, and supporting members.

5§ Voiding of membership
A member who by their behavior hinders the operation of the association or acts in contradiction to the rules or the breeder covenant of the association can have their membership voided by the current board of the association if two thirds (2/3) of the full number of members of the board endorse it. This decision can be made only after the member has been issued a written warning and only in the case the member has not demonstrated any change in their behavior due to the warning. When the decision has been made the member in question will receive a written notice of the termination of their membership. After receiving the notice, the member has 30 days to file a written complaint to the board, which will be then addressed in the next assembly of members.

A member who has failed to pay a matured membership fee by the end of following January will have their membership voided by the board. The voided membership can be redeemed any time if the member in question has paid all their due fees and the board accepts the membership in their next meeting.

6§ The Board of the association
The board is responsible for managing all matters of the association. The board includes a chairperson, who will be appointed by the annual Autumn assembly for one calendar year at a time, as well as  4-6 regular members and 2 supplementary members who will be appointed by the annual Autumn assembly for two calendar years at a time. Half of the current members of the board will be retiring from their position annually.

From its members the board will appoint a co-chair, a secretary, and a co-secretary. Additionally, the members will appoint a webmaster, an admin of member registry, a treasurer, and any other essential official, from either its own members or from outside the board.

The board gathers at the call of the chairperson, or the co-chair in the event the chairperson is unavailable, as the need arises or if at least half of the board so demands. To reach a quorum, at least half of the board, the chairperson or the co-chair included, needs to be present. Votes will be decided by simple majority. In the event of an even vote the chairperson will cast the deciding vote, excluding elections where the decision will be made by drawing a lot.

7§ Divisions and districts
The association can have different divisions and/or districts operating under it. The division or district’s guidelines will be reviewed and confirmed by the association.

8§ Signing for the association
Persons entitled to sign for the association are either the chairperson or the co-chair with the secretary or the co-secretary.

9§ Fiscal year
The association’s fiscal year is one calendar year.

10§ Assembly of members
Any board meeting and member assemblies can be participated digitally or by any other alternate method requested if the board or the assembling members approve of the method in question. This can be done before the meeting or during the meeting.

The association will organize two member assemblies annually. The Spring assembly will be held on the board appointed date between 1st of February and 30th of April. Equally, the Autumn assembly will be held on the board appointed date between 1st of October and 31st of December. During the member assemblies all true members and overseas true members can cast one ballot per vote. The assembly of members will adapt the opinion of whichever side received more than half of the votes casted. In the event of an even vote the chairperson will cast the deciding vote, excluding elections where the decision will be made by drawing a lot.

11§ Summoning of member assemblies
The board of the association must summon the assembly of members at least 14 days before the assembly takes place. This is done by email.

12§ Annual member assemblies
The association’s Spring assembly will address the following:

1.  Opening the meeting.

2.  Appointing the meeting’s chairperson, secretary, two reviewers of minutes, and, if needed, two tellers.

3.  Finding the meeting legal and quorate.

4.  Accepting the meeting’s order of business.

5.  Presenting the previous year’s financial statement, annual report, and the performance audit report.

6.  Accepting the previous year’s financial statement and relieving the board and all relevant persons from liability.

7.  Addressing any other matters brought up in the summons.

The association’s Autumn assembly will address the following:

1.  Opening the meeting.

2.  Appointing the meeting’s chairperson, secretary, two reviewers of minutes, and, if needed, two tellers.

3.  Finding the meeting legal and quorate.

4.  Accepting the meeting’s order of business.

5.  Confirming the following year’s budget and revenue estimate, and the amounts of membership fees for the next calendar year.

6.  Appointing the next chairperson of the board of the association and the new regular members of the board to replace those who are at the end of their two-year-term.

7.  Appointing the operations inspector and the substitute operations inspector.

8.  Addressing any other matters brought up in the summons.

If a member wishes some matter to be addressed in the next assembly of members, they must submit a written request to the board. For the Spring assembly to address the matter the request must be submitted by 15.1. of the current year and similarly for the Autumn assembly the request must be submitted by 14.9. of the current year.

13§ Additional assemblies
An additional assembly of members is summoned if the board deems it necessary or if at least one tenth (1/10) of current true members of the association so demand. This demand must be submitted to the board in writing and must include all matters that the members wish to address in the additional assembly. All matters listed in the demand must be addressed in the resulting additional assembly. This assembly will be summoned as is described in 11§.

14§ Altering the rules and disbanding the association
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠A decision to either alter the rules listed above or disband the association must be made in an assembly of members by three fourths (3/4) majority vote. Matters of altering the rules or disbanding the association must be listed in the summons for the assembly in question.

In the event of the association’s dissolution, the assembly that voted to dissolute the association has the power to dictate the way in which the association’s assets are used, as long as it in some way furthers the association’s cause. In the event of the association being abolished the funds are used in the same manner.